Dotace, projekty

EU IROP
EU MŠMT
EU OPZP

 

Na níže uvedené projekty je poskytována finanční podpora z Evropské unie (EU).

 

ESF - Evropské strukturální fondy - Operační program zaměstnanost (OPZ)

 

 

Projekt 1: Příměstský tábor pod Zvičinou pro malé děti (s podporou MAS Královédvorsko)

Reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007872

Prioritní osa 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Specifický cíl 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Příspěvková organizace obce organizuje příměstské nepobytové tábory 5 týdnů v kalendářním roce v průběhu tří let
pro děti ve věku 3 až 7 let. Důraz je kladen na podporu rodičů v jejich ekonomické činnosti a zaměstnanosti. Sekundárním
produktem projektu bude efektivnější plánování dovolené během celého roku a rovněž tematické vzdělávání dětí.

 

Projekt 2: Příměstský tábor pod Zvičinou pro malé děti II. (s podporou MAS Královédvorsko)

Reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015280

Prioritní osa 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Specifický cíl 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Příspěvková organizace obce bude organizovat příměstské nepobytové tábory 5 týdnů v kalendářním roce v průběhu let 2021-2022 pro děti ve věku 3 až 7 let. Důraz je kladen na podporu rodičů v jejich ekonomické činnosti a zaměstnanosti. Sekundárním produktem projektu bude efektivnější plánování dovolené během celého roku a rovněž tematické vzdělávání dětí.

 

Projekt 3: Příměstský tábor pod Zvičinou pro děti ve věku 6-12 let (s podporou MAS Královédvorsko)

Reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015307

Prioritní osa 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Specifický cíl 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Příspěvková organizace obce organizuje příměstské nepobytové tábory 5 týdnů v kalendářním roce v průběhu let 2020-2022 pro děti ve věku 6 až 12 let. Důraz je kladen na podporu rodičů v jejich ekonomické činnosti a zaměstnanosti. Sekundárním produktem projektu bude efektivnější plánování dovolené a rovněž tematické vzdělávání dětí.

 

IROP - Integrovaný regionální operační program

 

4) CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000722 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v Bílé Třemešné.

5) CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003244 – Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.

6) CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006879 – Rozvoj využití informačních technologií v Třemešenské škole

Projekt 4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v Bílé Třemešné

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím zvýšení kapacity mateřské školy (dále MŠ) na 84 dětí zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí dětí předškolního věku ve školském obvodu MŠ (obce Bílá Třemešná a Dolní Brusnice). To bude dosaženo vybudováním nové třídy vč. potřebného zázemí - přístavba MŠ a renovací školní zahrady MŠ.

Projekt 5: Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná

Prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
Specifický cíl 06.2.67 TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Přístavba odborných učeben - 12 x učebna (z toho 4 x jazyková, uč prvouky, uč. ICT, uč. fyziky, uč. chemie, uč. přírodopisu, uč. zeměpisu, cvičný byt, dílna), 5 x kabinet, 1 x venkovní učebna s arboretem. Cílem projektu chceme zlepšit výuku na ZŠ a poskytnout výukové prostory pro spolupracující ZŠ a MŠ v projektu. Projekt má vazbu na MAP a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzděl. sous. ČR na ob. 2015-2020.

Projekt 6: Rozvoj využítí informačních technologií v Třemešenské škole (s podporou MAS Královédvorsko)

Prioritní osa 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

Cílem je ve stávající budově ZŠ modernizovat počítačovou učebnu ve stávající učebně se záměrem využití digitálních technologií v procesu vzdělávání.

 

ESF - Evropské strukturální fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

Projekt 7: Třemešenská škola - Šablony 2017-19

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007772

Prioritní osa 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Projekt je zaměřen na jedno či kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. A to formou: MŠ - chůva, školení, setkávání s rodiči; ZŠ - speciální pedagog, školní asistent, klub logiky, doučování žáků, setkávání s rodiči.

 

Projekt 8: Třemešenská škola - Šablony II. 2019-21

Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015693

Prioritní osa 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Projekt je zaměřen na jedno či kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. A to formou: MŠ - chůva, školení, setkávání s rodiči; ZŠ - speciální pedagog, školní asistent, klub logiky; ŠD - školní asistent, projektové dny, klub; ŠK - kluby logiky a deskových her.

 

Zobrazení stránky: 0x