Dotace, projekty

OPZ+

Projekt 12: Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém Kraji - pro školní rok 2023/2024

Škola se zapojila do projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji“ pro školní rok 2023/2024, který je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Hlavním cílem projektu je zajištění bezplatného školního stravování dětem ve věku 2 – 19 let z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací ve školním roce 2023/2024.

Školním stravováním se rozumí strava poskytovaná dětem ve školách a zařízeních školního stravování v obvyklém rozsahu (včetně pitného režimu) a kvalitě/nutričním složení tak, jak je stanoveno platnou legislativou.

 

ESF - Evropské strukturální fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

Projekt 13: Digitalizujeme školu - Realizace investice národního plánu obnovy

Třemešenská škola jede s JAK I. 2023-2025 - CZ.02.02.XX/00/22_002/0008036

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).  

 

Národní projekty

 

Projekt 10: Šachy do škol

Projekt Šachy do škol vznikl v České republice za podpory Šachového svazu ČR v roce 2013, který k jeho rozjezdu využil dotace MŠMT na sportovní činnost. Cílem projektu je podpořit zavedení šachu do vyučování na základních a středních školách.

Šachy jsou součástí osnov ve více než 30 zemích a na základě řady studií přijal v roce 2012 Evropský Parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů v členských státech EU. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že šachy dokáží v dětech všestranným způsobem rozvíjet nejen myšlení, ale také osobnost a sociální dovednosti. Vše se děje hravou formou, která je zvláště vhodná pro malé děti.

Cílem projektu není výchova šachových mistrů, ale chceme dětem nabídnout již v raném věku možnost, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim budou hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším životě.

Propagační video: 

 

Doučování žáků škol

 

EU Logo Next generation

Projekt 11: Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách. Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Aktivita je určena základním a středním školám a školským zařízením. Období realizace 2022-2023.

Zobrazení stránky: 0x