Dotace, projekty

EU IROP
EU MŠMT
EU OPZP

 

Na níže uvedené projekty je poskytována finanční podpora z Evropské unie (EU).

 

ESF - Evropské strukturální fondy - Operační program zaměstnanost (OPZ)

 

Projekt 1: Příměstský tábor pod Zvičinou pro malé děti (s podporou MAS Královédvorsko)

Reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007872

Prioritní osa 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Specifický cíl 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Příspěvková organizace obce organizuje příměstské nepobytové tábory 5 týdnů v kalendářním roce v průběhu tří let
pro děti ve věku 3 až 7 let. Důraz je kladen na podporu rodičů v jejich ekonomické činnosti a zaměstnanosti. Sekundárním
produktem projektu bude efektivnější plánování dovolené během celého roku a rovněž tematické vzdělávání dětí.

 

Projekt 2: Příměstský tábor pod Zvičinou pro malé děti II. (s podporou MAS Královédvorsko)

Reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015280

Prioritní osa 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Specifický cíl 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Příspěvková organizace obce bude organizovat příměstské nepobytové tábory 5 týdnů v kalendářním roce v průběhu let 2021-2022 pro děti ve věku 3 až 7 let. Důraz je kladen na podporu rodičů v jejich ekonomické činnosti a zaměstnanosti. Sekundárním produktem projektu bude efektivnější plánování dovolené během celého roku a rovněž tematické vzdělávání dětí.

 

Projekt 3: Příměstský tábor pod Zvičinou pro děti ve věku 6-12 let (s podporou MAS Královédvorsko)

Reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015307

Prioritní osa 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Specifický cíl 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Příspěvková organizace obce organizuje příměstské nepobytové tábory 5 týdnů v kalendářním roce v průběhu let 2020-2022 pro děti ve věku 6 až 12 let. Důraz je kladen na podporu rodičů v jejich ekonomické činnosti a zaměstnanosti. Sekundárním produktem projektu bude efektivnější plánování dovolené a rovněž tematické vzdělávání dětí.

 

IROP - Integrovaný regionální operační program

 

4) CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000722 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v Bílé Třemešné.

5) CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003244 – Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.

6) CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006879 – Rozvoj využití informačních technologií v Třemešenské škole

Projekt 4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v Bílé Třemešné

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím zvýšení kapacity mateřské školy (dále MŠ) na 84 dětí zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí dětí předškolního věku ve školském obvodu MŠ (obce Bílá Třemešná a Dolní Brusnice). To bude dosaženo vybudováním nové třídy vč. potřebného zázemí - přístavba MŠ a renovací školní zahrady MŠ.

Projekt 5: Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná

Prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
Specifický cíl 06.2.67 TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Přístavba odborných učeben - 12 x učebna (z toho 4 x jazyková, uč prvouky, uč. ICT, uč. fyziky, uč. chemie, uč. přírodopisu, uč. zeměpisu, cvičný byt, dílna), 5 x kabinet, 1 x venkovní učebna s arboretem. Cílem projektu chceme zlepšit výuku na ZŠ a poskytnout výukové prostory pro spolupracující ZŠ a MŠ v projektu. Projekt má vazbu na MAP a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzděl. sous. ČR na ob. 2015-2020.

Projekt 6: Rozvoj využítí informačních technologií v Třemešenské škole (s podporou MAS Královédvorsko)

Prioritní osa 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

Cílem je ve stávající budově ZŠ modernizovat počítačovou učebnu ve stávající učebně se záměrem využití digitálních technologií v procesu vzdělávání.

 

ESF - Evropské strukturální fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

Projekt 7: Třemešenská škola - Šablony 2017-19

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007772

Prioritní osa 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Projekt je zaměřen na jedno či kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. A to formou: MŠ - chůva, školení, setkávání s rodiči; ZŠ - speciální pedagog, školní asistent, klub logiky, doučování žáků, setkávání s rodiči.

 

Projekt 8: Třemešenská škola - Šablony II. 2019-21

Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015693

Prioritní osa 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Projekt je zaměřen na jedno či kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. A to formou: MŠ - chůva, školení, setkávání s rodiči; ZŠ - speciální pedagog, školní asistent, klub logiky; ŠD - školní asistent, projektové dny, klub; ŠK - kluby logiky a deskových her.

 

Projekt 9: Třemešenská škola - Šablony III. 2021-22

Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022794

Prioritní osa 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Specifický cíl TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.

Projekt je zaměřen na jedno či kombinaci následujících témat: využití ICT ve vzdělávání, společné vzdělávání, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit. A to formou: MŠ - chůva, projektový den; ZŠ - školní asistent, projektové dny, výuka pomocí ICT.

 

Národní projekty

 

Projekt 10: Šachy do škol

Projekt Šachy do škol vznikl v České republice za podpory Šachového svazu ČR v roce 2013, který k jeho rozjezdu využil dotace MŠMT na sportovní činnost. Cílem projektu je podpořit zavedení šachu do vyučování na základních a středních školách.

Šachy jsou součástí osnov ve více než 30 zemích a na základě řady studií přijal v roce 2012 Evropský Parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů v členských státech EU. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že šachy dokáží v dětech všestranným způsobem rozvíjet nejen myšlení, ale také osobnost a sociální dovednosti. Vše se děje hravou formou, která je zvláště vhodná pro malé děti.

Cílem projektu není výchova šachových mistrů, ale chceme dětem nabídnout již v raném věku možnost, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim budou hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším životě.

Propagační video: 

 

Doučování záků škol

 

EU Logo Next generation

Projekt 11: Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách. Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Aktivita je určena základním a středním školám a školským zařízením. Období realizace 2022-2023.

Zobrazení stránky: 0x