Pro rodiče

Poradenský systém školy


 

Výchovný poradce: Mgr. Jiří Lux

Email: jiri.lux@zsbt.cz

Telefon: 499 692 694

Konzultační hodiny: dle dohody - po osobní, telefonické či elektronické domluvě

 • výukové a výchovné obtíže dítěte;
 • kariérové poradenství (volba povolání);
 • spolupráce s institucemi, odbornými pracovišti, firmami našeho regionu;
 • spolupráce s pedagogy, zákonnými zástupci žáka, řešení problémových situací;
 • zajišťování besed, exkurzí (v oblasti výchovného poradenství) aj.

Časový a tematický plán výchovného poradce pro školní rok 2023/2024

 

Metodik prevence: Mgr. Markéta Žižková

Email: marketa.zizkova@zsbt.cz

Telefon: 499 692 694

Konzultační hodiny: dle dohody - po osobní, telefonické či elektronické domluvě

 • vytváří, podílí se na realizaci a provádí evaluaci Školního programu prevence sociálně patologických (rizikových) jevů - ke stažení zde
 • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky školy a třídními učiteli při řešení problémových projevů chování
 • spolupracuje také s institucemi zabývajícími se odbornou pomocí v oblasti preventivních aktivit
 • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně nežádoucích jevů

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Jana Kühnelová

Email: jana.kuhnelova@zsbt.cz

Telefon: 499 692 694

Konzultační hodiny: dle dohody – po osobní, telefonické či elektronické domluvě

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb
 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • reedukační činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských pracovišť

 

 

Odkazy na vybraná odborná pracoviště

Zobrazení stránky: 0x