Historie

Historie školy Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov, jak zní současný název, se začíná datovat školskými reformami za vlády Marie Terezie, kdy byly zakládány na venkově při farách tzv.školy triviální. V 19. století obec zřídila vlastní obecní školu a v 30. letech 20. stol. měsťanskou školu, v jejíž budově škola zůstala do současnosti.

Farní škola
Obecní škola
Měšťanská škola

Farní jednotřídní školu v Bílé Třemešné založil Jan Arnošt, hrabě Schaffgotsch v roce 1779. Staré zápisy ve farní kronice svědčí o tom, že čtení a psaní vyučovali pravděpodobně vysloužilí vojáci v některých staveních již mnohem dříve, než byla zřízena řádná škola.

Původní školní budova z roku 1852 byla dřevěná, krytá šindelem. Měla jednu učebnu, místnost pro učitele a příslušné hospodářské místnosti.

Prvním učitelem na farní škole byl ustanoven Jiří Bujárek z Valteřic u Jilemnice. Vyučoval 45 let, po něm jeho syn Josef i jeho vnuk, takže Bujárkové vyučovali na třemešenské škole 96 let (do roku 1875).

V roce 1892 se zahájilo vyučování v nové budově obecní školy (současné zdravotní středisko). Pro stálý přírůstek dětí se musela několikrát rozšířit. Největšího rozmachu dosáhla v roce 1914, avšak úbytek žáků po válce byl příčinou redukce školy.

Ve školním roce 1929/1930 se začalo vyučovat ve státní měšťanské škole. Zřízení této školy si vyžádalo výstavbu nové budovy. Ta byla otevřena 4. 9. 1932 a nazvána jménem Dr. Miroslava Tyrše. Prvním ředitelem byl jmenován Václav Kopecký.

Z válečných let se nám bohužel nedochovaly žádné záznamy, jelikož kronika školy nebyla v těchto dobách vedena. Krátce po válce se velké změny ve škole nekonaly.

Z posledních padesáti let uvádíme významnější milníky rozvoje naší školy:

1961 - do školní budovy zaveden vodovod

1964-65  - přistavěny 4 třídy orientované na sever dle projektu architekta Krušiny

1973 - dokončena výstavba tělocvičny s tehdy nevídanými náklady 1.393.558,- Kč

1975 - vybudována spojovací chodba mezi školou a tělocvičnou a kotelna

1978-82 výstavba MŠ

1978-80 - přístavba dalších potřebných tříd a do budovy byl zaveden plyn

  1. pol. 90. let - školní jídelna přestěhována do budovy MŠ (r. 2006 proběhla její rekonstrukce)

1995 – přistavěno 1. patro školní budovy, poté se přestěhoval I. stupeň do hlavní budovy školy a školní družina do menší budovy na školní zahradě

Díky výrazné finanční pomoci obce Bílá Třemešná proběhla v dalších letech postupná rekonstrukce školy (střecha, sociální zařízení, výměna oken, fasáda, tělocvična, školní družina, dílny, parkoviště u školy, sportovní areál a dětské hřiště u školní družiny).

2009 - vybudováno II. oddělení školní družiny

 

2012 - rozšíření kapacity MŠ na 65 dětí (3. oddělení), zahájení etapy elektronizace a digitalizace - vybudována počítačová síť, zavedení elektronické třídní knihy ZŠ a MŠ.

2014 – MŠ – rozšíření parkoviště, nové oplocení školní zahrady, ŠD - rekonstrukce provizorních prostor ŠD, rozšíření potenciální kapacity ŠD na 75 žáků, zřízení školní knihovny Via Lucis

2015 – MŠ – obnova topné soustavy a přechod z vytápění elektřinou na vytápění plynem, zabezpečení prostor – kamerový systém,

2016 - strategie rozvoje, nákup pozemku, žádosti o dotaci na přístavbu MŠ a ZŠ,

2017 - otevření detašovaného pracoviště ZUŠ Melodie Hořice

Zobrazení stránky: 0x