Provozní řád

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172)

  1. Úvodní ustanovení

1.1. Tělocvična při ZŠ a MŠ Bílá Třemešná slouží primárně pro účely plnění cílů předškolního a základního vzdělávání.

1.2. Tělocvična a její šatny jsou přístupné veřejnosti v době mimo výuku a zájmovou činnost dle kalendáře obsazenosti (rezervační systém), příp. dle smluvních vztahů o pronájmu.

  1. Pravidla užívání tělocvičny

2.1. Klíče od tělocvičny vydává pověřená osoba, u dlouhodobých pronájmů či užívání (např. TJ SOKOL Bílá Třemešná) mohou mít klíče k dispozici osoby zodpovědné za užívání prostor v předem dohodnuté době a na základě písemného potvrzení převzetí klíčů (i čipu od zabezpečovacího zařízení).

2.2. Vstup do sálů tělocvičny je povolen pouze v sálové sportovní obuvi, která neničí parkety. Platí zde zákaz vstupu bez přezutí! Výjimky povoluje ředitel školy, příp. hospodář (zejména pro veřejné akce).

2.3. V tělocvičně nejsou povoleny hry, při kterých se nadmíru ničí parkety, obložení a ostatní interiér tělocvičny. Kopanou lze hrát pouze tzv. sálovým míčem.

2.4. Před koncem cvičební hodiny je nutné po sobě uklidit vše potřebné (pokud není dohodnuto jinak s navazující skupinou), klíče předat pověřené osobě a současně nahlásit zjištěné závady.

2.5. Ve všech prostorách tělocvičny je přísně zakázáno kouření. Návštěvníci dodržují hygienické a bezpečnostní zásady při pobytu v tělocvičně a přilehlých prostorách.

  1. Úhrada pronájmu a další služby

3.1. Finanční úhrada pronájmu se řídí těmito cenami: 400,- Kč za jednu hodinu nebo 1.500,- Kč za jeden den (tj. 8:00-17:00 hod). Využití sprch je součástí ceny pronájmu.

3.2. Platba probíhá vždy předem u pověřené osoby při přebírání klíčů od tělocvičny.

3.3. Doplatek za případné další započaté hodiny proběhne opět u pověřené osoby při předávání klíčů.

3.4. Při akcích spojených s podáváním občerstvení bude účtován příplatek za zvýšený úklid ve výši 150,- Kč.

  1. Rezervační systém

4.1. Rezervace tělocvičny je možná po zaregistrování přes rezervační systém (dále RS). O zřízení účtu požádejte hospodáře školy (hospodar@zsbt.cz, 604 142 983).

4.2. Zrušení rezervace je možné bez poplatku předchozí den do 14:00 hod prostřednictvím RS, příp. telefonicky (499 396 321, 604 142 983). Poplatek za pozdější zrušení rezervace je ve výši 100 % u hodinových sazeb, 50 % u denní sazby.

  1. Závěrečná ustanovení

5.1. Každý nájemce a uživatel tělocvičny ručí za dodržování Provozního řádu tělocvičny. Při nedodržení Provozního řádu tělocvičny nebude tělocvična danému nájemci příště pronajata.

5.2. Tento Provozní řád tělocvičny nahrazuje předchozí provozní řády tělocvičny a ceníky jejího pronájmu.

 

V Bílé Třemešné dne 14. 10. 2013 Mgr. Emil KUDRNOVSKÝ, Ph.D. ředitel

Zobrazení stránky: 0x