Zápis do 1. ročníku ZŠ Informace

28.02. 2020

Průběh zápisu:

a) přízemí ZŠ - program pro děti a rodiče s učiteli,

b) I. patro ZŠ - administrativní část s ředitelem.

Prosíme rodiče o přihlášení k zápisu elektronicky (ZDE), urychlí to administrativní proces, listiny budou připraveny v den zápisu.

 

Informace k zápisu dětí do 1. třídy školního roku 2020/2021:

1) Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, tedy děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let dle pořadí: 1. děti školského obvodu ZŠ Bílá Třemešná, 2. ostatní děti.

Počet žáků, které je možné přijmout: 30, příp. až 60 žáků.

2) Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014.

3) K zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří chtějí požádat o odklad školní docházky. K žádosti o odklad školní docházky je nutné přiložit doporučení odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení.

4) U dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, není jejich přítomnost u zápisu bezpodmínečně nutná. Rodiče však jsou povinni škole oznámit, zda dítě do školy, v níž bylo zapsáno, nastoupí školní docházku. Pokud však bylo dítě zapsáno v jiné škole, k zápisu se musí dostavit.


S sebou k zápisu přineste:

1) rodný list dítěte

2) občanský průkaz zákonného zástupce

3) vyplněnou žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky (v listinné podobě - vzory zde)

4) vyplněný dotazník pro rodiče žáka (v listinné podobě - vzor zde)

5) příp. soudní rozhodnutí (pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny nebo dítě svěřené do péče jiné osobě).

Informativní schůzka pro rodiče předškoláků proběhne v Út 17.3. od 16:00 hod v budově MŠ BT, příp. v jiném termínu dle domluvy s MŠ Třebihošť či MŠ Horní Brusnice. S ohledem na předpokládaný počet prvňáčků prosíme, aby se rodiče předškoláků napsali na daný čas v elektronické přihlášce, příp. dali vědět jiným způsobem (e-mail, telefon, osobně).

Pozn. ze školského zákona: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

Autor: Ředitel

Zobrazení stránky: 0x